اطفال
1397/08/24
تعداد بازدید  776

امكانات بخش كودكان

1-    بخش كودكان داراي 20تخت فعال جهت خدمت رساني به بيماران مي باشد .

2-   

اتاق نوزادان جهت شيرخواران زير 30 روز و مجهز به دستگاه انكوباتور

3-   دستگاه فتوتراپي جهت نوزادان ايكتريك

4-  

  اكسيژن مركزي جهت انواع بخور

5-    بخش سرم تراپي سرپايي جهت كودكان زير 5 سال


پزشكان بخش:

پزشكان بخش كودكان از مجرب ترين پزشكان شهر قم مي باشندكه اسامي ايشان به شرح ذيل مي باشد:

1-آقاي دكتر قاسم زاده

2-آقاي دكتر پهلواني

3-آقاي دكتر امامي فر

4-آقاي دكتر فرومندي

5-آقاي دكتر نقيب زاده

6-آقاي دكتر گنجويي

خدمات بخش:

-اين بخش داراي پرستاران باتجربه است كه آماده خدمت رساني به همشهريان عزيز و كودكان دلبندشان بصورت 24 ساعته ميباشند و در بخش سرپايي تزريق سرم جهت كودكان زير 5 سال و انواع بخوردهي با اكسيژن مركزي انجام مي شود.

-پزشكان كودكان به صورت 24ساعته ومقيم در بيمارستان حضور دارند وآماده خدمت رساني به همشريان مي باشند.