کمیته های اعتباربخشی بیمارستان
1397/06/06
تعداد بازدید  579

تيم مديريت اجرايي

کمیته پایش و سنجش کیفیت در بیمارستان

کمیتهمدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

کمیتهاخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

کمیته کنترل عفونت

کمیتهبهداشت محیط

کمیتهحفاظت فنی و بهداشت کار

کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بلایا

کمیته - ترویج زایمان طبیعی و ایمن

کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

کمیته اورژانس/ تعیین تکلیف بیماران / تریاژ

کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی

کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی

کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج

کمیته طب انتقال خون

كميته آموزش به بيمار