دندانپزشکی
1397/04/16
تعداد بازدید  3114

دندانپزشكي همواره يكي ازشاخه هاي پركابرد متداول پزشكي درهرجامعه اي است ،‌كه فراگير بودن آن موجب شده كه روش هاي نوين و بروزآن  بردامنه فعاليت  آن بيفزايد وكاربرد آن ارتقاء يابد.

بسمه تعالي

مقدمه اي درباب دندانپزشكي

دندانپزشكي همواره يكي ازشاخه هاي پركابرد متداول پزشكي درهرجامعه اي است ،‌كه فراگير بودن آن موجب شده كه روش هاي نوين و

بروزآن  بردامنه فعاليت  آن بيفزايد وكاربرد آن ارتقاء يابد.

درمانگاه دندانپزشكي بيمارستان سپاه با دراختيارداشتن كادرتخصصي مجرب كه شامل متخصصان فك وصورت ،‌لثه ،‌ارتودنسي ، اطفال

ونيز دندانپزشكان عمومي متبحر وبا استفاده از بهترين مواد مصرفي موجود دربازار ،‌ سعي درارائه خدمات دندانپزشكي درسطح بالا به

مراجعين گرامي را دارد .

-          اخبار رويدادها

بخش دندانپزشكي بيمارستان جهت ارتقاء خود ونيز مراجعين محترم ،‌راه پيشرفت وتوسعه را درپيش گرفته است ايجاد درمانگاه

دندانپزشكي واستقلال آن ازمجموعه بيمارستان ،‌ايجاد بخش هاي تخصصي با به كارگيري دندانپزشكان متخصص ومجرب ،‌از

نمونه اقدامات درحال پيگيري وانجام مي باشد.

ايجاد بخش خواهران جهت رفاه حال خانم ها ونيز ايجاد بخش CSR مدرن وپيشرفته جهت ضدعفوني واستريليزاسيون وسايل

مصرفي دندانپزشكي ،‌ازجمله اقدامات انجام شده دراين بخش درماني است .

 

-          اهم فعاليت وخدمات بخش دندانپزشكي

بخش دندانپزشكي درراستاي ارائه خدمات مطلوب به مراجعين محترم ،‌اقدام به عقد قرارداد وبه كارگيري دندانپزشكان

 

متخصص ( متخصص لثه ،‌فك وصورت ، ارتودنسي ، اطفال ،‌ترميم وزيبايي ) نموده وهمت خويش را درجهت ارائه

خدمات مطلوب تر وبيشتردراين زمينه به كاربسته است .

 

خدمات قابل ارائه دراين مركز به شرح ذيل مي باشد:

 

الف : دندانپزشكي عمومي 

 

ويزيت – عصب كشي – ترميم دندان (‌ترميم با مواد همرنگ ويا غيرهمرنگ ) – كشيدن دندان – جراحي دندان هاي نيمه نهفته ونهفته

 

پروتز ثابت (‌روكش ) وجرم گيري وبروسا‍ژ كامل ،‌باز كردن آبسه دهان

ب : دندانپزشكي تخصصي :

ارتودنسي ( مرتب كردن دندانها ) ، متحرك وثابت ،‌ جراحي لثه (انجام انواع جراحي هاي مربوط به لثه ) ،‌جراحي ايمپلنت

 

( كاشت دندان ) ،‌جراحي پيوند پودر استخوان وجراحي سينوس ،‌جراحي افزايش طول تاج دندان ،‌ترميم وزيبايي دندان هاي

 

قدامي وخلفي ، انجام پروتز ثابت ومتحرك ، پروتز ايمپلنت

 

ج ) خدمات دندانسازي : شامل دست دندان كامل ،‌نيم دست دندان ،‌پلاك اكريلي ،‌ تعميردندان هاي متحرك ،‌چسباندن روكس

د) انجام خدمات دندانپزشكي تحت بيهوشي براي اطفال ،‌معلولين ذهني وجسمي وبزرگسالان داراي شرايط خاص

 

-          آموزش بيماران به طور معمول بعد ازانجام هرخدمت ،‌تذكرات واموزش هاي لازم به بيماران به صورت شفاهي وكتبي ارائه مي شود

   اين آموزش ها جهت مراقبت وپيشگيري از آسيب ها وخطرات احتمال بسيار ضروري است وبيماران بايد به طور كامل به دستورات ومراقبتي

توجه نمايند.

درراستاي اهداف بخش دندانپزشكي ،‌اموزش كاركنان كه شامل دستياران‌ ،‌منشي بخش وكاركنان خدمات درمواردي مانند نظم وانضباط كاري ،‌

ارتباط با بيماران ، اراستگي ورعايت شئونات اسلامي ونيز رعايت استانداردها وقوانين بهداشتي به طور جدي وهدفمند مورد توجه مي باشد.


بيمه  هاي طرف قرارداد:

اين بخش درماني با بيمه هاي ، نيروهاي مسلح – خدمات درماني وتامين اجتماعي ( كه شامل ويزيت ،‌جرم گيري وعكسبرداري دندان وجهت اطفال خدمات كشيدن دندان شيري ،‌فيشور سيلنت وفلورايد تراپي ) -  صداوسيما  قرارداد همكاري دارد.

 

ارتباط با بخش

پذيرش بخش :    31928866- 31928867

مديريت بخش       31928868