کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط موثر
1397/08/15
تعداد بازدید  221
برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط موثر

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط موثر،به منظور افزایش رضایتمندی بیماران درمانگاه دندانپزشکی و افزایش مهارت های ارتباطی دستیاران بخش دندانپزشکی، روز یکشنبه مورخ 13/8/1397 در سالن شهید بلندیان بیمارستان توسط آقای دکتر بهشتی برگزار شد.