بخش های بیمارستان
15  مورد ( 4 از 4 )
13 . درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شامل بخش های دندانپزشکی،اطفال،قلب و.... میباشد
1397/04/16
14 . رادیولوژی
در دست اقدام
1397/04/16
15 . دندانپزشکی

دندانپزشكي همواره يكي ازشاخه هاي پركابرد متداول پزشكي درهرجامعه اي است ،‌كه فراگير بودن آن موجب شده كه روش هاي نوين و بروزآن  بردامنه فعاليت  آن بيفزايد وكاربرد آن ارتقاء يابد.

1397/04/16