بخش های بیمارستان
15  مورد ( 3 از 4 )
9 . آزمایشگاه
توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
1397/04/16
10 . اتاق عمل
توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
1397/04/16
11 . خدمات پاراکلینیک
توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
1397/04/16
12 . فیزیوتراپی
توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
1397/04/16